algemene voorwaarden

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna "AV") is het definiëren van de gebruiksvoorwaarden van de websites "theoriginals.renault.com" en "theoriginals-store.renault.com" websites

Toegang tot en gebruik van de Websites impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de AV door de Gebruiker.

1. definities

voor de doeleinden hiervan:

"Websites" verwijst naar de door RENAULT gepubliceerde websites "theoriginals.renault.com" en "theoriginals-store.renault.com" die toegang geven tot de Elementen. De Websites omvatten de Inhoud, software, programma's, hulpmiddelen (programmering, navigatie, enz.), databases, besturingssystemen, documentatie en alle andere elementen waaruit deze bestaan, updates en nieuwe versies die door RENAULT aan de Websites kunnen worden toegevoegd.

"Inhoud" verwijst naar, zonder dat deze opsomming volledig is, de structuur van de Websites, de redactionele inhoud, tekeningen, illustraties, foto's, grafische charters, merken, logo's, insignes, handelsnamen, audiovisuele werken, multimediawerken, visuele inhoud, audio- en geluidsinhoud, evenals alle andere inhoud die aanwezig is binnen de Websites.

"Elementen" verwijst naar de verschillende functies en elementen van informatie die op de Websites worden aangeboden.

"Renault Group" verwijst naar de verschillende juridische entiteiten van Renault, de autofabrikant.

"Gebruiker" verwijst naar een fysieke persoon die de wettelijk gerechtigde leeftijd heeft en op de Websites navigeert voor eigen behoeften, uitsluitend voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik, en niet voor direct of indirect winstbejag.

2. doel van de websites

De Websites stellen de Gebruiker in staat om:

 • meer te weten te komen over de modellen van het merk Renault en hun geschiedenis,
 • merchandise-artikelen van het merk Renault te kopen.

Deze lijst is niet uitputtend en kan op elk moment door RENAULT worden gewijzigd zonder dat hier aansprakelijkheid uit voortvloeit.

3. toegang tot de website

De Websites zijn toegankelijk via het internet op de volgende adressen: "theoriginals.renault.com" en "theoriginals-store.renault.com".

4. gebruikslicentie website

RENAULT verleent de Gebruiker een persoonlijk recht om de Websites, hun Inhoud en niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare en vrije Elementen te gebruiken.

Deze licentie wordt aan de Gebruiker alleen verleend voor zijn of haar eigen behoeften, met uitsluiting van elke commerciële of winstgevende exploitatie van de Inhoud en/of de Elementen, in hun geheel of gedeeltelijk.

De Gebruiker verkrijgt geen andere rechten op de Websites of vanwege de Inhoud en/of Elementen dan de rechten die hieronder worden verleend.

5. verplichtingen van de gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Websites te gebruiken in overeenstemming met de nationale en internationale regelgeving.

In het bijzonder verbindt hij of zij zich ertoe om:

 • deze AV te lezen en na te leven,
 • de Websites en/of de Inhoud ervan niet te kopiëren, zelfs niet tijdelijk en/of gedeeltelijk, met geen enkel middel en in geen enkel formaat, de
 • softwarecomponenten van de Websites niet te openen en/of te gebruiken,
 • geen software of processen te gebruiken die bedoeld zijn voor het kopiëren van de Inhoud en/of die de goede werking van de Websites kunnen verstoren,
 • niet over te gaan tot enige aanpassing, wijziging, vertaling, transcriptie, compilatie, decompilatie, assemblage, demontage van alle of een deel van de Websites, Elementen en/of Inhoud,
 • de Websites niet te exporteren en/of samen te voegen met andere computerprogramma's,
 • RENAULT op de hoogte te stellen als hij of zij zich bewust wordt van piraterij en/of illegaal of niet-contractueel gebruik van de Websites en/of de Inhoud,
 • geen manipulaties uit te voeren en/of virussen of kwaadaardige codes in te voeren die computer- en/of functiestoringen kunnen veroorzaken die de goede werking van de Websites of de via de Websites toegankelijke Elementen kunnen aantasten,
 • de goede werking van de Websites op geen enkele wijze te belemmeren,
 • de Websites niet te gebruiken voor het weergeven, downloaden of verzenden van inhoud die in strijd is met de goede zeden en de openbare orde (zoals, zonder beperking, racistische, politieke, religieuze, pornografische of seksuele inhoud).

Alleen de Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Websites. De Gebruiker erkent dat noch RENAULT, noch de leden van het distributienetwerk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor directe of indirecte schade, met name materiële schade, immateriële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële schade, als gevolg van de toegang tot of het gebruik van de Websites, of als gevolg van met name de onderbreking, opschorting of wijziging van de Websites of een van de Elementen ervan.

6. beschikbaarheid website

RENAULT verplicht zich om alles in het werk te stellen om de toegang, de raadpleging en het gebruik van de Websites te beveiligen.

De Websites zijn permanent toegankelijk, behalve in geval van overmacht of het optreden van een gebeurtenis waarover RENAULT geen controle heeft, en onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoud dat nodig is voor de goede werking van de Websites.

7. aansprakelijkheid - garantie

over het gebruik van de Websites

Binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving aanvaarden noch RENAULT, noch de dealers in het distributienetwerk verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Websites door de Gebruiker en geven zij geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de snelheid of prestaties van de Websites. In het bijzonder kan de toegang tot de Websites om technische redenen tijdelijk en periodiek worden opgeschort; indien van toepassing zullen de technische teams hun uiterste best doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

RENAULT behoudt zich het recht voor om de informatie op de Websites op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, en de aansprakelijkheid van RENAULT en/of de leden van het distributienetwerk en/of de dochterondernemingen kan om deze reden niet worden ingeroepen.

Toegang tot en gebruik van de Websites geschiedt op eigen risico van de Gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn of haar gegevens en/of software die is opgeslagen op zijn of haar telefoon en computerapparatuur te beschermen tegen schade.

RENAULT wordt in elk geval van elke aansprakelijkheid gevrijwaard:

 • in geval de Gebruiker deze AV niet naleeft;
 • in geval de Websites niet functioneren als gevolg van een al dan niet opzettelijke oorzaak die kan worden toegeschreven aan de Gebruiker, een derde of een kwaadwillige handeling, van de software, een smartphone/tablet, een interface of een ander product of voorziening van de Gebruiker;
 • in geval van storing en/of uitval van de computer en/of het communicatienetwerk van de Gebruiker om welke reden dan ook.

RENAULT garandeert niet dat de Websites vrij zijn van fouten of afwijkingen of dat deze niet onderhevig kunnen zijn aan aanvallen, met name door virussen, die kunnen leiden tot storingen, onderbrekingen, uitval of verlies van gegevens of informatie.

8. persoonsgegevens

Voor het gebruik van de Websites kan het nodig zijn dat RENAULT persoonsgegevens verzamelt waarmee de Gebruiker direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

De Informatieberichten die op de Websites toegankelijk zijn, beschrijven in detail hoe RENAULT persoonsgegevens verwerkt tijdens het gebruik van de Websites. Klik voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op PERSOONSGEGEVENS

9. intellectuele en industriële eigendom

De Websites en hun Inhoud zijn beschermd door intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.

De foto's, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, geanimeerde sequenties met geluid of anderszins, inclusief alle werken die in de Websites zijn geïntegreerd, zijn eigendom van RENAULT of van een derde partij die haar rechten aan RENAULT heeft overgedragen of RENAULT toestemming heeft gegeven om deze te gebruiken.

De modelauto's die op de websites worden getoond, zijn beschermd door auteursrecht en artikelen L511-1 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom met betrekking tot de bescherming van geregistreerde modellen.

De naam RENAULT, de namen van de Voertuigen in het RENAULT-assortiment en de bijbehorende producten en diensten, evenals de slogans en logo's van deze merken zijn, tenzij anders aangegeven, gedeponeerde handelsmerken van RENAULT of andere bedrijven binnen de Renault Group.

Andere merken die mogelijk ook worden genoemd, worden door RENAULT gebruikt met toestemming van de eigenaar of als eenvoudige aanduiding van producten of diensten die door RENAULT worden aangeboden.

De reproductie, op papier of in elektronische vorm, van de Inhoud is toegestaan, op voorwaarde dat deze strikt beperkt blijft tot persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elk gebruik voor reclamedoeleinden en/of commerciële en/of informatieve doeleinden, en dat dit in overeenstemming gebeurt met de bepalingen van Artikel L122-5 van de Franse wet op intellectuele eigendom.

Met uitzondering van de bovenstaande bepaling wordt de reproductie, nabootsing, het gebruik of het aanbrengen, op welke manier en op welke drager dan ook, van de volledige Inhoud of een deel daarvan zonder voorafgaande toestemming van RENAULT of de houder(s) van de betreffende rechten, bestraft met vier jaar gevangenisstraf en een boete van € 400.000.

10. toepasselijk recht

Op de websites en deze AV is de Franse wet van toepassing, onder voorbehoud van de verplichte regels die gelden in het land waar de Gebruiker woont.

Elk geschil dat ontstaat met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van deze AV moet het onderwerp zijn van een poging tot minnelijke schikking.

Als geen schikking wordt bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken binnen de jurisdictie van de rechtbanken van Parijs waaraan de partijen exclusieve bevoegdheid toekennen, ongeacht het meervoudige aantal van verweerders of schadeclaims van derden.

11. bijwerken van de AV

RENAULT behoudt zich het recht voor om deze AV zonder voorafgaande kennisgeving op elk gewenst moment en zonder kennisgeving aan de Gebruikers te wijzigen en bij te werken.

Indien van toepassing zijn wijzigingen en updates bindend voor de Gebruiker vanaf het moment dat ze op de websites zijn gepubliceerd, waarbij het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker is om de AV te raadplegen die van kracht zijn bij elke verbinding met de websites.

12. diverse bepalingen

12.1. geen verklaring van afstand

Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op een van de bepalingen van deze AV, zal niet worden geïnterpreteerd als een tijdelijke of definitieve afstand van het voordeel van de bepaling in kwestie, die van toepassing blijft.

12.2. nietigheid van een clausule

Indien een of meerdere bepalingen van deze AV nietig, ongeldig of ongeschreven worden verklaard op de Website van geldende regelgeving, beschouwd worden als wijziging of het gevolg zijn van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden de overige bepalingen al hun kracht en reikwijdte en verbinden de partijen zich ertoe om zo snel mogelijk een geldige vervangende bepaling op te stellen met een gelijkwaardige reikwijdte, die zo nauw mogelijk aansluit bij de geest van deze bepalingen.

12.3. overmacht

De volgende gevallen worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht, naast de gevallen die door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken gewoonlijk als zodanig worden beschouwd: slechte weersomstandigheden, wettelijke of overheidsbeperkingen, computerstoringen, onderbrekingen van telecommunicatie, het uitvallen van de RENAULT-servers en alle andere gevallen waarover RENAULT geen uitdrukkelijke controle heeft.

To Top